Return to site

Usługi płatnicze w Polsce. Rząd nowelizuje prawoProjekt, ktrego celem jest m.in. zwikszenie bezpieczestwa usug patniczych i rozwj krajowego systemu kart patniczych trafi do podkomisji ds. instytucji finansowych - zdecydowaa we wtorek sejmowa komisja finansw publicznych.

Chodzi o rzdowy projekt nowelizacji ustawy o usugach patniczych, ktrego pierwsze czytanie odbyo si na wtorkowym posiedzeniu sejmowej komisji finansw publicznych.

Wiceminister finansw Wiesaw Janczyk przedstawiajc projekt powiedzia, e dostosowuje on krajowe regulacje dotyczce transakcji patniczych przy uyciu kart patniczych do postanowie rozporzdzenia unijnego w sprawie opat interchange, zwanego rozporzdzeniem MIF.

- Do prawidowego wdroenia opisanych zmian prawnych niezbdne jest uchylenie czci przepisw z ustawy o usugach patniczych wynikajcych z krajowych inicjatyw legislacyjnych dotyczcych regulacji opaty interchange - powiedzia Janczyk.

Doda, e przez wiele lat trwaa dyskusja na temat wysokoci opat interchange stosowanych w polskim systemie rozlicze transakcji bezgotwkowych. W efekcie Polska wyprzedzia regulacje unijne, z ktrymi teraz mamy do czynienia, a ktre maj by implementowane.

- Stao si to z korzyci dla polskiego rynku usug operacji bezgotwkowych. Na wniosek zainteresowanych licznych rodowisk, przedstawicieli konsumentw i handlu, opaty te zostay obnione po trwajcych wiele lat negocjacjach. Projekt przewiduje, e w zakresie zapewnienia egzekwowania przepisw rozporzdzenia przez operatorw schematw patniczych, np. systemw kart patniczych, systemw patnoci mobilnych - organem waciwym zostanie wyznaczony prezes NBP - tumaczy wiceminister.

Wyjani te, e organem waciwym w sprawie dziaalnoci dostawcw usug patniczych, wydawcw instrumentw patniczych, agentw rozliczeniowych, bdzie KNF.

Zdaniem Janczyka, rozdzielenie funkcji nadzorczych midzy prezesa NBP a KNF wpisuje si w aktualny zakres kompetencji obu organw w sferze rynku finansowego. - Prezes NBP sprawuje nadzr systemowy nad infrastruktur rynku finansowego, tworzc system patniczy. Natomiast KNF jest organem nadzoru ostronociowego nad dostawcami usug patniczych, agentw rozliczeniowych oraz wydawcw instrumentw patniczych - mwi wiceminister.

Zaznaczy, e koszty prowadzenia dziaalnoci przez przedsibiorcw akceptujcych patnoci elektroniczne powinny si zmniejszy, a klienci bd mogli korzysta z kilku rnych metod patnoci na jednym noniku. Wskaza, e np. jedna karta patnicza bdzie umoliwiaa dokonanie patnoci w ramach rnych systemw patniczych, np. Visa, czy Mastercard, czy te w ramach systemu lokalnego. - Powinno to pozytywnie wpyn na powstanie i rozwj krajowego systemu kart patniczych - oceni.

Janczyk poprosi komisj, aby prace nad projektem poczy z pracami nad innym rzdowym projektem zmian dotyczcych usug patniczych, ktry jest na etapie rzdowego procesu legislacyjnego. Implementuje on dyrektyw UE w sprawie porwnywalnoci opat zwizanych z rachunkami patniczymi, przenoszenia rachunku patniczego oraz dostpu do podstawowego rachunku patniczego.

- Regulacja ta zobowizuje dostawcw usug patniczych m.in. do wprowadzenia do swojej oferty usugi bezpatnego rachunku podstawowego, wiadczonej dla konsumentw nieposiadajcych innego rachunku patniczego. Podstawowy rachunek patniczy moe stanowi atrakcyjn ofert dla osb nieubankowionych oraz stanowi zacht do wczenia finansowego. To bardzo wana regulacja, biorc pod uwag polityk rzdu w zakresie rozwoju patnoci elektronicznych - zauway.

Janczyk wyrazi nadziej, e poczenie prac nad oboma projektami nie opni w znaczcy sposb procesu wdroenia tych przepisw.

Jak wskazano w komunikacie rzdu po przyjciu projektu nowelizacji ustawy o usugach patniczych, jego celem jest zwikszenie bezpieczestwa patnoci dokonywanych drog elektroniczn, a take rozwj krajowego systemu kart patniczych.. "Rozporzdzenie MIF nie wpynie na wysoko obowizujcych stawek opat interchange w Polsce" - zaznaczyo CIR.

Zgodnie z projektem, KNF ma obowizkowo informowa prezesa NBP o "kadej zmianie majcej wpyw na aktualno informacji i dokumentw doczonych do wniosku o wydanie zezwolenia na wiadczenie usug patniczych w charakterze krajowej instytucji patniczej".

"Prezes NBP bdzie musia powiadomi KNF o dziaalnoci instytucji patniczej, ktra stanowiaby zagroenie dla stabilnoci systemu patniczego. Aby zapewni odpowiedni nadzr nad funkcjonowaniem schematw patniczych, na organizacje patnicze naoono obowizek przekazywania prezesowi NBP kwartalnych informacji niezbdnych do ich oceny. Prezes NBP ma te prowadzi i ogasza na swojej stronie internetowej list schematw patniczych funkcjonujcych w Polsce" - dodao CIR.

Wedug CIR projekt zwikszy bezpieczestwo patnoci dokonywanych drog elektronicznie. "Zmniejsz si take koszty prowadzenia dziaalnoci przez przedsibiorcw akceptujcych patnoci elektronicznie, a klienci bd mogli korzysta z kilku rnych metod patnoci marek zobaczyć na stronie patniczych na jednym noniku" - podkrelono.

Sklepy, przyjmujce patnoci, bd mogy ustanowi pierwszestwo akceptowania marki patniczej, co moe wspiera krajowe, lokalne systemy patnicze. Obowizkowe ma by informowanie konsumentw o moliwoci dokonywania patnoci danym instrumentem patniczym w punkcie sprzeday.

Nowe regulacje maj wej w ycie po 60 dniach od daty ogoszenia w Dzienniku Ustaw. Organizacje patnicze dziaajce na terenie Polski bd miay dodatkowy czas na przystosowanie si do nowych przepisw - dwa lub sze miesicy w zalenoci od charakteru prowadzonej dziaalnoci.

Polub Money.pl na Facebooku:

http://www.money.pl/adrss/artykul,2117999.html#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly